Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

Old Boys - Sezon 2023/24Regulamin

Regulamin rozgrywek w sezonie 2022

Mecze rozgrywane będą w hali sportowej MOSiR w Rudzie Śląskiej 6 (Halemba) ul. Kłodnicka 95 Organizatorem Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Old Boys jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Pkt 1

Do rozgrywek dopuszczony zostanie zespół, który przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy imienną listę zgłoszeń zawodników drogą elektroniczną do dnia podanego w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym oraz uiści wpisowe. Wysokość wpisowego w sezonie 2022 wynosi 1200,00 złotych za sezon. CAŁOŚĆ należy wpłacić do dnia 03.03.2022 r. Każda drużyna, która nie dokona wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie będzie wykluczona z rozgrywek. Wpisowe należy wpłacić na konto MOSiR Ruda Śląska, lub w kasie MOSiR przy ul. Hallera 14a Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Gen. Hallera 14a 41-709 Ruda Śląska

Nr konta: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227

W tytule przelewu lub przy wpłacie w kasie należy podać/wpisać: Liga OLD BOYS – „Nazwa drużyny”

Pkt 2

Zawodnik startujący w H.L.P.P. musi mieć bezwarunkowo ukończone 35 lat i przed rozpoczęciem sezonu na żądanie organizatorów musi być w stanie to udokumentować.

Pkt 3

Każda drużyna może na swojej karcie zgłoszeń umieścić maksymalnie 21 graczy (imię, nazwisko, data urodzenia), którą należy dostarczyć drogą elektroniczną w terminie podanym w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym. Natomiast do każdego meczu może wystawić (wpisać do protokołu meczowego) maksymalnie 15 zawodników.

Pkt 4

Skład można uzupełniać (do ilości 21 zawodników) w trakcie trwania całego sezonu. Zawodnika (dopisywanego) można zgłaszać droga elektroniczną (ligaoldboys@gmail.com) najpóźniej na 24h przed jego pierwszym meczem w lidze. Zawodnicy zgłoszeni po 24h nie będą uwzględniani w protokole meczowym! Transfery zawodników (z drużyny „A” do drużyny „B”) są możliwe tylko pomiędzy rundami natomiast wymiana zawodnika (skreślenie zawodnika z listy drużyny i wpisanie nowego) lub wpisanie nowego zawodnika są możliwe w trakcie całego sezonu. Liczba dozwolonych transferów/wymian to 5 w sezonie.

Pkt 5

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika lub innych wykroczeń regulaminowych, które eliminują jego grę w danym zespole kapitan lub kierownik drużyny przeciwnej ma obowiązek sprawdzenia tych niejasności w obecności organizatora zawodów.

Pkt 6

Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne z przegraniem przez drużynę spotkania, w którym on wystąpił, walkowerem 0:5.

Pkt 7

Każda drużyna ma prawo do zmiany swojej nazwy podczas trwania całego sezonu.

Pkt 8

Zespoły biorące udział w rozgrywkach ligi „Old Boys” zobowiązane są występować w jednolitych koszulkach, z tym, ze bramkarze obydwu drużyn muszą się różnić ubiorem od reszty graczy. W przeciwnym razie zawodnik zostaje wykluczony z gry w danym meczu.

Pkt 9

W przypadku jednakowych koszulek meczowych drużyna gości zmienia koszulki na inny kolor różniący ich od drużyny gospodarzy.

Pkt 10

Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy po 20 minut każdy. Przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową nie może przekroczyć 3 minut. Zaś każda z drużyn ma prawo do jednominutowej przerwy technicznej w każdej połowie po jeden raz. W szczególnych przypadkach sędzia ma prawo do zatrzymania czasu gry. Jeżeli wybita na aut piłka spadnie poza ogrodzenie oddzielające płytę boiska od trybun, to sędzia stolikowy może zatrzymać czas. Wznowienie gry i ponowne uruchomienie zegara następują na gwizdek sędziego. We wszystkich innych przypadkach o zatrzymaniu czasu decyduje tylko i wyłącznie sędzia meczu.

Pkt 11

W rozgrywkach stosowane są kary w postaci upomnień (kartka żółta) oraz wykluczeń z gry (kartka czerwona). Ocena rodzaju przewinienia należy wyłącznie do sędziego (według obowiązujących przepisów do gry w futsal).

Pkt 12

Kartka czerwona (również dwie żółte kartki w jednym spotkaniu a w konsekwencji czerwona) wyklucza z gry zawodnika w najbliższym spotkaniu swej drużyny. Kara ta jest niezależna od dalszych ewentualnych konsekwencji. Ponadto zastosowanie mają sankcje przewidziane w załączniku „Sankcje karne”. Sędzia stolikowy może udzielić zawodnikowi żółtą lub czerwoną kartkę, a organizator może również wnioskować o ukaranie zawodnika żółtą, czerwoną kartką lub pauzą w kolejnym meczu, jeżeli uzna, iż zachowanie piłkarza było niewłaściwe lub naganne.

Pkt 13

W przypadku udziału w meczu zawodnika ukaranego w poprzednim meczu czerwoną kartką – drużyna, w której wystąpił gracz nieuprawiony przegrywa walkowerem 0:5 niezależnie od dalszych konsekwencji.

Pkt 14

W przypadku otrzymania napomnienia za niesportowe zachowanie w stosunku do zawodnika swojej drużyny, przeciwnika lub sędziego zawodnik pauzuje w następnym meczu i równocześnie napomnienie (żółta kartka) liczy się mu jako kolejne napomnienie ( np. ma 2 napomnienia i dostanie za niesportowe zachowanie żółtą kartkę to pauzuje w 2 meczach – 1 mecz za 3-cią żółtą kartkę i 1 mecz za niesportowe zachowanie). Powyższe nie dotyczy, gdy zawodnik otrzyma napomnienie (żółta kartka) za niesportowe zachowanie, które jest utrudnianiem przeciwnikowi we wprowadzeniu piłki do gry z wrzutu, rzutu od bramki, rzutu z rogu oraz rzutu wolnego.

Pkt 15

Drużyna przegrywająca w danej rundzie trzy lub w obydwu rundach cztery mecze walkowerem zostaje automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek, a mecze przez nią dotychczas rozegrane zostają unieważnione (dotyczy to rundy w której drużyna ta została wycofana). Anulowane również zostają otrzymane kartki w tych spotkaniach, natomiast swoją moc zachowują sankcje karne wobec zawodników i drużyny. Drużyna jest również zobowiązana do pokrycia kosztów sędziowskich. Koszt to 90 zł, płatny najpóźniej do 24h przed kolejnym meczem.

Pkt 16

Wszystkie drużyny obowiązuje terminarz przedstawiony przed rozgrywkami. Terminarz dostępny będzie na stronie internetowej rozgrywek Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Old Boys.

Pkt 17

Z powodu ograniczonego czasu użytkowania hali nie przewiduje się możliwości przekładania terminu spotkań.

Pkt 18

Zespół powinien być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie przewidzianej terminarzem rozgrywek. Jeżeli dana drużyna nie będzie gotowa i nie stawi się do gry o ustalonej godzinie to po upłynięciu 5 minut (od godziny podanej w terminarzu do zakończenia meczu poprzedzającego) drużyna zostaje ukarana walkowerem. Zespół musi rozpocząć mecz w pięcioosobowym składzie. Pkt 19

W przypadku nie przybycia sędziego związkowego organizator wyznacza sędziego przygodnego za zgodą kapitanów obydwu drużyn.

Pkt 20

1. Rozgrywki prowadzone są na poziomie I ligi. Na podstawie rozegranych spotkań w pierwszej lidze (mecz i rewanż systemem każdy z każdym) zostanie sporządzona tabela lig, która będzie decydować o końcowej kolejności drużyn w lidze pierwszej. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

• liczba punktów

• wynik bezpośredniego pojedynku

• różnica bramek

• ilość zdobytych bramek

• ilość straconych bramek

• przy równej ilości punktów trzech bądź więcej drużyn o kolejności w tabeli końcowej decyduje tzw. „mała tabelka”.

Pkt 21

Niniejszy regulamin wraz z przepisami do gry piłki pięcioosobowej jest jedyną podstawą tych rozgrywek.

Pkt 22

Kierownik zespołu zobowiązany jest do wypisywania protokołu meczowego najpóźniej na 5 minut przed godziną rozpoczęcia meczu podaną w terminarzu: (w tym do podania numerów zawodników i kapitana drużyny) zaś po jego zakończeniu podpisem potwierdzić zdobywców bramek oraz zawodników ukaranych upomnieniami lub wykluczeniem. Podpisanie protokołu wiąże się z potwierdzeniem zawartych w nim danych. Nie podpisanie protokołu jest jednoznaczne z jego akceptacją. W przypadkach ciągłego nie wywiązywania się z nie wypisywania protokołu meczowego organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia następujących kar dla zespołu:

• upomnienie ustne

• przyznanie walkoweru zespołowi w przypadku notorycznego nie wywiązywania się z obowiązku wypełnienia protokołu meczowego.

Pkt 23

Zawodnicy występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą konsekwencji ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.

Pkt 24

W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu rozgrywek.

Pkt 25

Za zgubione lub pozostawione na terenie hali sportowej rzeczy osobiste organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Pkt 26

Powyższy regulamin dotyczy zarówno meczy ligowych jak i pucharowych.

Pkt 27

Za bójkę na terenie hali na której będą rozgrywane mecze osoby biorące w niej udział otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu, bez możliwości odwołania się.

Pkt 28

Za naruszenie nietykalności cielesnej lub słownej sędziego lub organizatora, zawodnik otrzymuje automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu oraz zakaz gry w dwóch kolejnych sezonach rozgrywek.

Pkt 29

Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.

Pkt 30

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

Pkt 31

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.

Pkt 32

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających z przebiegu prowadzonych rozgrywek.

Pkt 33

Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

 

WYCIĄG Z PRZEPISÓW GRY

 

STREFA ZMIAN I WYMIANA ZAWODNIKÓW

 

Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi. Zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny. Zawodnik wchodzący na boisko musi to uczynić w obrębie strefy zmian. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian wówczas:

– winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka),

– gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznawanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

 

RZUT Z AUTU

 

Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną. Piłka:

– musi leżeć nieruchomo nie przekraczając linii bocznej całym obwodem

– może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku

Zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu. Zawodnik drużyny przeciwnej nie może podbiegać do piłki w celu uniemożliwienia wykonania rzutu z autu. Takie zachowanie traktowane jest jako opóźnienie wznowienia gry i karane napomnieniem (żółta kartka). Powinien pozostać w miejscu, w którym się znajdował w momencie gdy piłka opuściła boisko. Na żądanie sędziego powinien niezwłocznie oddalić się na odległość 5 metrów. Jeżeli zawodnik zwleka z odsunięciem się na odległość 5 metrów również może otrzymać żółtą kartkę.

Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:

– zostanie wykonany nieprawidłowo,

– zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,

– nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki.

 

Wykonanie rzutu wolnego po popełnieniu 6 faulu:

– drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,

– zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,

– bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości co najmniej 5 metrów od piłki, – wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

 

SANKCJE KARNE

 

Konsekwencje kar indywidualnych w postaci napomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwona kartka)

 

Punkt I – Kara zakazu gry w jednym spotkaniu

 

1. za tzw. Faul taktyczny – przewinienie, które uniemożliwia drużynie przeciwnej zdobycie bramki. 2. otrzymanie przez zawodnika trzeciego kolejnego napomnienia.

3. otrzymanie napomnienia za niesportowe zachowanie w stosunku do współpartnera, zawodnika drużyny przeciwnej lub sędziego.

 

Punkt II – Kara zakazu gry w dwóch spotkaniach – za przewinienie polegające na:

 

1. otrzymaniu przez zawodnika szóstego kolejnego napomnienia.

 

Punkt III – Kara zakazu gry w trzech spotkaniach – za przewinienie polegające na:

 

1. gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciwko decyzji sędziego lub organizatora, używaniu wobec nich wulgarnych lub obraźliwych słów,

2. otrzymaniu przez zawodnika kolejnego dziewiątego napomnienia,

3. popełnieniu przez zawodnika innego rodzaju czynu uznawanego przez sędziego lub organizatora jako wybitnie nie sportowe zachowanie się.

4. grze brutalnej – rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera

 

Punkt IV – Kara zakazu gry w sześciu spotkaniach – za przewinienie polegające na:

 

1. czynnym znieważeniu sędziego bądź organizatora rozgrywek.

 

Punkt V

 

Zawodnik może być ukarany przez organizatora rozgrywek za wysoce niesportowe zachowanie się podczas spotkania lub bezpośrednio po jego zakończeniu, w trakcie przebywania na ławce rezerwowych, przy stoliku sędziowskim, w korytarzu bądź w szatni.

 

Dodatkowe obowiązujące przepisy w H.L.P.P. Old Boys:

 

• połowa lub koniec spotkania nie rozpoczyna się z początkiem syreny, a dopiero gdy piłka zakończy swój lot przez jakikolwiek kontakt lub po prostu wyjdzie za linię. Mówiąc po ludzku będzie tak jak w koszykówce, jeśli piłka kopnięta przed syreną wpadnie do bramki w trakcie jej trwania lub po niej, to bramka zostaje uznana. Każdy kontakt piłki w trakcie jej lotu z zawodnikiem lub bramką kończy połowę i bramka nie zostaje uznana.

• Kolejna zmiana dotyczy gry bramkarza. Nie wystarczy już po wznowieniu gry przez bramkarza przejść połowy aby móc zagrać mu piłkę z powrotem. Teraz aby to było możliwe, piłkę musi dotknąć przeciwnik. Zatem zasada przejścia połowy przez piłkę przestaje obowiązywać. Co ważne przepis ten nie obowiązuje na połowie przeciwnika, gdzie bramkarz może wymieniać tyle podań ile zechce (chyba że to właśnie bramkarz wcześniej wznowił grę – w tej sytuacji aby grać z bramkarzem na połowie przeciwnika piłkę musi dotknąć przeciwnik). Zmiana ta komplikuje sytuację gdy drużyna zdecyduje się grać z wycofanym bramkarzem ponieważ był on przeważnie ustawiony jako rozgrywający, teraz lotny bramkarz będzie musiał grać w głębi połowy przeciwnika, a ryzyko straty w grze 5 na 4 znacznie się zwiększy.

• Następna zmiana dotyczy tzw. fauli kumulowanych. W skrócie oznacza ona, że nawet kiedy sędzia zastosuje korzyść, faul zostaje zapisany w protokole oraz na tablicy wyników.

• Kolejna zmiana zakazuje podbiegania zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywaniach autów, rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich.

• Bramkarz może na połowie przeciwnika zagrywać piłkę ze współpartnerami ile chce i z tego tytułu nie przerywamy gry.

• Każda drużyna rozpoczyna mecz w 5 zawodników.

• Wślizgi są akceptowane tylko przy zablokowaniu piłki po strzale przeciwnika, współpartnera lub bez obecności zawodnika drużyny przeciwnej. • Walkower – koszt 90 zł netto – opłacony najpóźniej do 24h przed kolejnym meczem.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki